Tiêu chuẩn cơ cấu bầu cấp ủy nhiệm kì 2013 - 2015

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Duy Tân (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:59' 05-02-2013
Dung lượng: 8.9 KB
Số lượt tải: 40
Số lượt thích: 0 người

ĐẢNG BỘ XÃ ….
CHI BỘ Trường Tiểu học ….
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ngày 08 tháng 03 năm 2013


TIÊU CHUẨN CẤP ỦY, BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ

Kính thưa : Quý đại biểu
Kính thưa : hội

- Căn cứ Chỉ thị 37-CT/TW ngày 4/8/2009 của Bộ Chính trị về đại hội các cấp.
- Căn cứ Kế hoạch số 70-KH/HU ngày 16/11/2009 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức Đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ II (nhiệm kỳ 2010 – 2015).
- Căn cứ kế hoạch số 13-KH/ĐU ngày 20/12/2012 của đảng ủy xã ……… về việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2013 – 2015 .

Thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin thông qua tiêu chuẩn về chi uỷ, bí , phó bí thư chi như sau :

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh cả trong nhận thức và trong hành động; chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước.
- Có đạo đức cách mạng và lối sống lành mạnh, trung thực, gương mẫu; có tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí; không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng; không quan liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lực; được đảng viên và nhân dân tín nhiệm. Có tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
- Có trình độ năng lực, kiến thức, sức khỏe, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Có khả năng nắm bắt thực tiễn, đề xuất chủ trương, giải pháp đóng góp vào sự lãnh đạo của ban chấp hành và vận dụng sáng tạo, có kết quả đường lối, nghị quyết của đảng vào thực tiễn cuộc sống trong lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng, có tinh thần tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ và giữ vững kỷ cương trong đảng. Có phong cách, phương pháp công tác tốt.
- Lãnh đạo chủ chốt cấp ủy phải thật sự tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức và sự cống hiến, có uy tín trong cán bộ đảngviên và nhân dân, nói chung là có kinh nghiệm lãnh đạo và đã từng qua lãnh đạo chủ chốt cấp dưới.
Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay cần nhấn mạnh một số điểm sau:
+ Nhất trí cao với đường lối, quan điểm của đảng, gương mẫu thực hiện và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết tốt những vấn đề xã hội ở địa phương, đơn vị; nội bộ đoàn kết nhất trí và đơn vị, ngành, lĩnh vực phụ trách không có những vụ việc tiêu cực, những vi phạm lớn gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; chống các biểu hiện bè cánh, cơ hội, chạy chọt, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái.
- Không cơ cấu vào cấp ủy những cán bộ đảng viên mà bản thân hoặc vợ (chồng ) , con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước ,vi phạm những điều đảng viên, cán bộ , công chức không được làm

- Về trình độ : Các đ/c Bí thư, phó bí thư phải thực hiện đúng theo quy định của Đảng, về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ phải tốt nghiệp hoặc đang theo học các chương trinh đào tạo để đảm bảo đạt chuẩn đúng theo Quyết định 69/2008/QĐ-UBND ngày 14/10/2008 của UBND tỉnh ………….
- Về độ tuổi : Không quá 60 tuổi đối với nam và không quá 55 tuổi đối với nữ.
- Về số lượng cấp ủy : Có dưới 5 đảng viên chính thức, bầu cấp bí thư chi bộ.
Chi bộ có từ 5 – 9 đảng viên chính thức bầu bí thư và phó bí thư. Chi bộ có từ 9 – dưới 20 đảng viên chính thức bầu cấp ủy gồm 3 đ/c. Bầu 01 bí thư , 01 phó bí thư.
T/M CHI UỶ
BÍ THƯ